Over CurrentStart

CurrentStart is een organisatie die diverse opleidings- en reïntegratietrajecten aanbiedt. Met een coach en begeleiding zorgt CurrentStart ervoor dat kandidaten in een arbeidsritme komen en in huis hebben wat de arbeidsmarkt van ze verwacht. CurrentStart beschikt over een werkplaats waar kandidaten een ambacht en technieken wordt aangeleerd, zoals schilderen, lassen, timmeren of isoleren. In deze werkplaats vindt eveneens opslag, bewerking en verwerking plaats van elektrische en elektronische apparaten.

Lithiumhoudende energiedragers

De apparaten die bij CurrentStart worden ingenomen kunnen beschikken over een lithiumhoudende energiedrager, zoals een accu of batterij. De apparaten worden uit elkaar gehaald en de energiedragers worden in een separate opslagvoorziening opgeslagen. Lithiumhoudende energiedragers kennen een specifiek brandrisico, waarbij het optreden van een zogenoemde thermal runaway een groot gevaar is. Een thermal runaway resulteert in een snelle ongecontroleerde toename van druk en temperatuur met brand en mogelijke explosie tot gevolg. Hierbij komen (zeer) brandbare en giftige reactieproducten vrij. Vanwege dit specifieke brandrisico is de regelgeving de afgelopen jaren toegenomen. De PGS 37-2 is een richtlijn voor de veilige opslag van lithiumhoudende energiedragers.

Rapport brandveiligheid

Voor het bedrijf is in 2022 een oprichtingsvergunning (milieu) aangevraagd. Als onderdeel van deze aanvraag wenste het bevoegd gezag, de DCMR en gemeente Rotterdam, meer informatie over aanwezige brandveiligheidsvoorzieningen. Vigiles stelde een rapport brandveiligheid op dat beschrijft welke brandveiligheidsvoorschriften en -richtlijnen van toepassing zijn en op welke wijze hieraan wordt voldaan. In dit rapport is specifiek aandacht geschonken aan de verwerking en opslag van lithiumhoudende energiedragers. De aanwezigheid van lithiumhoudende energiedragers bij CurrentStart valt buiten de reikwijdte van de PGS 37-2. Het bevoegd gezag verzocht echter, op advies van de Veiligheidsregio, om aan te tonen dat de verwerking en opslag van de energiedragers brandveilig plaatsvindt. Vigiles adviseerde CurrentStart maatregelen om de kans op brand te verkleinen, een brand snel te detecteren en een brand te beheersen. Het rapport brandveiligheid vormt het overkoepelende document voor brandveiligheid binnen de inrichting.

Handmatig gevoede sprinkler

De opslagvoorziening voor gesorteerde lithiumhoudende energiedragers is relatief klein. Eén van de voorgestelde beheersmaatregelen voor de opslagvoorziening is een handmatig gevoede sprinkler. Het systeem kan door de brandweer worden gevoed en heeft als doel om op een pragmatische en veilige manier energiedragers in de opslagvoorziening te koelen, waardoor brandontwikkeling in de ruimte wordt beperkt en er een veiligere situatie ontstaat om de container te openen. Hoewel het niet aannemelijk is dat een brand op deze wijze kan worden geblust, ondersteunt deze maatregel de brandweer wel bij het veilig bestrijden van de brand. Vigiles legde het ontwerp van de handmatig gevoede sprinkler vast in een ontwerpdocument dat kan worden gebruikt als afstemming met het bevoegd gezag en uitvoering met de installateur.

Brand- en CO-detectie

De werkplaats en het kantoor worden voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. De opslagvoorziening voor de opslag van verwerkte lithium-houdende energiedragers wordt aanvullend voorzien van een gasdetectiesysteem (CO-detectie). Vigiles legde het ontwerp van deze installaties vast in een Programma van Eisen (PvE).

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.