Over Argent Energy

Argent Energy produceert biodiesel uit plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Het bedrijf beschikt over biodieselfabrieken in Motherwell, Stanlow (Verenigd Koninkrijk) en Amsterdam (Nederland). De fabriek in Amsterdam is in 2010 opgericht onder de naam Simadan en in 2018 overgenomen door Argent Energy. De productiecapaciteit van deze fabriek bedraagt ca. 200.000 ton biodiesel per jaar. Op het terrein bevindt zich naast de biodieselfabriek o.a. een vetverkingsinstallatie, tankenpark, tankwagenverlaadplaats en scheepsverlaadplaats. Argent Energy valt onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo).

Uitbreiding inrichting

Het bedrijf is voornemens om in 2023 de productielocatie in Amsterdam uit te breiden. Dit omvat o.a. een uitbreiding van een tweede biodieselfabriek, een nieuw tankenpark met kade en steiger, een waterzuiveringsinstallatie en nieuwe watervoorziening voor de brandbeveiligingsinstallaties. De biodieselproductie bedraagt na de uitbreiding maximaal 600.000 ton per jaar. Vigiles is als brandveiligheidsadviseur betrokken bij deze uitbreiding en ondersteunt het projectteam bij de aanvraag van vergunningen, het brandveilig ontwerp van de gebouwen en het ontwerp van de brandveiligheidsinstallaties.

De afgelopen jaren leverde Vigiles onder andere de volgende documenten en diensten:

Masterplan Brandveiligheid

Het brandveiligheidsconcept voor Argent Energy in Amsterdam is vastgelegd in een masterplan brandveiligheid. Het masterplan beschrijft op welke wijze Argent Energy de relevante brandrisico’s beheerst en op welke wijze wordt voldaan aan de brandveiligheids-voorschriften uit o.a. het Bouwbesluit 2012, de PGS 29 en andere relevante richtlijnen. Het masterplan is gebruikt als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning milieu voor uitbreiding van de inrichting

Brandveiligheid gebouwen

Als onderdeel van de uitbreiding worden gebouwen gerealiseerd en verbouwd. Vigiles adviseerde op het voorlopig ontwerp van de gebouwen en stelde voor de aanvraag omgevingsvergunning de benodigde rapportages op. In rapporten brandveiligheid is onderzocht in hoeverre de gebouwen voldoen aan de relevante bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012. Diverse gebouwen overschrijden de maximaal toelaatbare oppervlakte van een brandcompartiment. Met behulp van de bepalingsmethode uit de NEN 6079 onderzocht Vigiles of er sprake was van een gelijkwaardige oplossing.

Uitgangspuntendocument

Binnen de inrichting is voorzien in verschillende brandveiligheidssystemen. Het terrein is voorzien van een brandblusleiding met hydranten en blusschuimsystemen. De gebouwen zijn o.a. voorzien van brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, sprinklerinstallaties, blusgasinstallaties, gasdetectie en stikstofinertisering. Vigiles heeft het ontwerp van de installaties vastgelegd in uitgangspuntendocumenten (UPD’s) voor het terrein en afzonderlijke gebouwen. Daarnaast verzorgde Vigiles de afstemming met  installateurs, bevoegd gezag en inspectie-instelling.

Bedrijfsbrandweerrapport

Vigiles stelde voor Argent Energy een bedrijfsbrandweerrapport op. In het bedrijfsbrandweerrapport is bepaald of Argent Energy een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid oplevert en op basis daarvan over stationaire voorzieningen en/of een bedrijfsbrandweer moet beschikken. Voor de geselecteerde incidentscenario’s voerden wij effectberekeningen op. De resultaten van zijn vastgelegd in een goed leesbaar en overzichtelijk bedrijfsbrandweerrapport.

Over Vigiles

Vigiles is specialist in brandveiligheid. We bouwen voort op 30 jaar expertise en beschikken over deskundige adviseurs met een brede ervaring in brandveiligheid, hulpverlening, industriële veiligheid en zakelijke dienstverlening.

Interesse in onze diensten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.