Wie komt in aanmerking?

Een Seveso-inrichting, zowel hogedrempel- als lagedrempelinrichtingen, moet een bedrijfsbrandweerrapport opstellen. Dit geldt ook voor vervoersgebonden inrichtingen, zoals stuwadoors, en spoorwegemplacementen die op basis van de Arbeidsomstandighedenwet over een zogenaamde Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) moet beschikken. Tot slot moet een bedrijfsbrandweerrapport aanwezig zijn bij bedrijven die vallen onder de Kernenergiewet.

Geloofwaardige scenario’s

Om te bepalen of een bedrijfsbrandweer noodzakelijk is moeten de (geloofwaardige) incident-scenario’s binnen de inrichting worden geïdentificeerd en uitgewerkt. Er is sprake van een geloofwaardig scenario als (1) een incidentscenario typerend is voor de vergunde activiteiten binnen de inrichting, (2) het, gegeven de preventieve beheersmaatregelen, reëel is dat een incidentscenario optreedt, (3) er als gevolg van het incident sprake is van schade aan personen of gebouwen buiten de inrichting en (4) als er een duidelijk effect in de beheersing of bestrijding van het incident mag worden verwacht.

Bestrijden of beheersen van scenario’s

Als sprake is van een geloofwaardig scenario kan deze een bijzonder gevaar opleveren voor de openbare veiligheid. In dat geval moeten maatregelen worden getroffen om de effecten te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan de bestrijding en/of beheersing door de overheidsbrandweer, een stationaire installatie of met een bedrijfsbrandweer.

Maatgevende scenario’s

Als u ervoor kiest om de geloofwaardige scenario’s te bestrijden en/of beheersen met een bedrijfsbrandweer moeten maatgevende scenario’s worden uitgewerkt. De maatgevende scenario’s zijn de geloofwaardige scenario’s, die bepalend zijn voor de omvang en de uitrusting van de bedrijfsbrandweer. Hierin wordt onder andere bepaald hoeveelheid brandweerlieden nodig zijn en welk materieel, (blus)middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen zijn vereist. Van de maatgevende scenario’s wordt een taak-tijdanalyse en grafische uitwerking toegevoegd aan het bedrijfsbrandweerrapport.

In een gesprek geven wij graag een toelichting op onze unieke aanpak en uitgevoerde projecten.